آرشیو ماهانه: ژانویه 2018

آرامشی از جنس طبیعت در فضای خانه

آرامشی از جنس طبیعت در فضای خانه

[ad_1]  مجله منزل – مائده ضیاپور: در چندین مقاله پیشین در باب چگونگی ایجاد حس مکان و تعلق‌خاطر به خانه به‌واسطه حضور عوامل مختلف کالبدی نکاتی مطرح گردید. حس مکان به‌عنوان عاملی مهم در...